Region

VODNÝ AGENT – Podunajský región

Zriadenie medzinárodného systému spoločenskej zodpovednosti voči vodám

Celkový cieľ:

   Vytvorenie systému medzinárodnej spolupráce a konektivity neustálym pozdvihovaním
výchovy detí, povzbudzovaním k premyslenému každodennému konaniu a podnecovaním k zmenám správania v smere racionálneho a svedomitého zaobchádzania s vodou ako nevyhnutným existenčným zdrojom .

Špecifické ciele:

 1. Zavedenie priameho dohľadu spotreby vody, čím sa začne proces racionalizácie spotrebovanej vody v školách a škôlkach
 2. Prepojenie cez aplikáciu, ktorá umožňuje vidieť spotrebu a vytvára možnosť pre medzinárodnú komunikáciu
 3. Výchova na tému zodpovedného zaobchádzania s vodu (voda v prírode, potreby a spotreba, znečistenie, vodné hospodárstvo a energetická účinnosť výroby pitnej vody a čistenie odpadových vôd

Súvislosti:

   Voda je obzvlášť dôležitý zdroj nevyhnutný v každodennom živote ako pitná voda aj úžitková voda, pri výrobe potravín, ale aj v doprave a cestovnom ruchu. Je dôležité upozorniť včas na nutnosť zodpovedného zaobchádzania s vodou v zmysle racionálnej spotreby, zníženia a eliminovania znečistenia, i svedomitých úprav, ktoré by bránili prívalovým vodám a záplavám. Nedostatok pitnej vody je problém, ktorému bude čeliť do roku 2030 polovica obyvateľstva Zeme. Množstvo pitnej vody s náhlym zvýšení počtu obyvateľstva a čoraz väčším znečistením sa prudko znižuje. Zo všetkých vôd na Zemi 97,5 % tvorí slaná voda, zo zvyšných 2,5 % sladkej vody je 70 % zamrznutej v ľade, zvyšná množstvo tvorí podzemná voda a často sa nemôže použiť na pitie. Na spotrebu je k dispozícii menej ako 1% všetkých vôd. Viac ako 1 miliarda ľudí nemá nijaký prístup k pitnej vvode a kvôli konštantnému nedostatku vody denne umrie 5-tisíc ľudí na celom svete. Priemerná spotreba vody v Európe je 150 litrov/deň. Spotreba vody je 2-krát rýchlejšia ako jej výroba. Včasné vzdelávanie detí v oblasti ochrany životného prostredia je základom udržateľného rozvoja. Deti sú chtivé po poznaní a prirodzene skúmajú. Už pri najmenších podnetoch si môžu vybudovať dobrý vzťah k prírode, rozvinúť si správny prístup k potrebe ochrane životného prostredia.

region-ilustracija

Cieľová skupina:

 1. deti predškolského a školského veku, ktorí sú veľmi vnímavou cieľovou skupinou pri spolupráci. Vzdelávaním a prebúdzaním detí formujeme budúce generácie dospelých s vyformovaným povedomím o vode ako prírodnom bohatstve, ktoré nie je nevyčerpateľné a strategicky je dôležité a potrebné pre prežitie človeka, ale aj celej planéty. Výchovou detí vplývame i na ich bezprostredné okolie, a tak nepriamo vzdelávame prakticky celú miestnu komunitu.
 2. Lokálne samosprávy, správy miest ako oprávnené orgány štátu a správy, s ktorými je nevyhnutné začať komunikovať s cieľom ľahšej a efektívnejšej realizácie projektu
 3. odborné rezortné inštitúcie a verejné podniky, s ktorými je potrebné nadviazať spoluprácu, pokiaľ ide o technickú podporu a projektovú pomoc, a to na úrovni špecifickosti a zložitosti tejto témy vzhľadom na riešené problémy
 4. Spoločnosti, ktoré vedome pracujú na programe spoločenskej zodpovednosti, dobrovoľníctva a zapojenia do projektov a občianskych iniciatív.

Aktivity:

  K prevádzke systému priamej kontroly spotreby vody a prihlasovania sa účastníkov je vytvorená technicko-didaktické pomôcky v podobe meracieho prístroja a internetovej aplikácie Vodný agent, prostredníctvom ktorej deti zdieľajú a porovnávajú získané dáta o spotrebe vody s vrstovníkmi v iných školách. Merací prístroj je inovatívny produkt zo Slovinska, jedinečný so svojimi charakteristikami a možnosťami používania.

  Projekt je založený na práci s deťmi, ktoré svoje skúsenosti zdieľajú pri činnostiach v rámci projektu. Tu sa ukazuje možnosť začlenenia partnerských organizácií a spoločností, ktoré by v záujme svojho strategického marketingu našli priestor pre rozširovanie siete na environmentálny projekt v oblasti globálnych aktivít zachovania kvality a množstva vodných zdrojov.

Kopija od spletna aplikacija Vodni agent

  Na sledovanie spotreby je potrebné dodržať nasledovnú postup: použitie meracieho zariadenia, ktoré sa inštaluje priamo na vodovodný kohútik a odčítava prietok vody. Okrem zisťovania údajov spotreby sa každý učiteľ podieľa na vzdelávaní detí, k čomu je pripravený vzdelávací balíček, ktorý obsahuje: merací prístroj, pokyny na nastavenie a použitie zariadenia s videoprílohou a kurikulum pre prácu s deťmi s návodom na použitie aplikácie, teda vnášanie údajov na webovú stránku www.vodnaagencija.org/agent/ . Aktivity projektu zahŕňajú návrh a prípravu letákov, plagátov, odznakov a tlač vlajok, ktorou sa označujú školy v rámci Vodného agenta. Všetok tlačený materiál, obracanie sa k verejnosti a kontakty s médiami sú doplnené aj informáciami a logami donorov a partnerov. Národní koordinátori predkladajú správu o práci nositeľovi projektu, organizácii Vodná agentúra.

  Aktívne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje v školách, je prispôsobené veku a získaným poznatkom od ukončenia štúdia (v každej krajine osobitne) a zahŕňa teoretickú a praktickú časť. Teoretickou časťou sú interaktívne prednášky v podobe rozhovorov s deťmi, kvízu, prezentácie a všeobecnej konverzácie. Praktickou časťou aktivít sú kreatívne tvorivé dielne na tému vody, širokého spektra čiastkových tém alebo aspektov, v ktorých môžeme hovoriť o vode. Tieto techniky sú rozmanité, prispôsobené veku. Takisto je tiež zhotovovaný register znečisťovateľov vodných tokov v miestnych komunitách, kde je projekt realizovaný a plánujú sa aktivity na vyriešenie týchto problémov. Súčasťou projektových aktivít je aj spojenie s komunálnymi podnikmi s cieľom, aby oboznámili deti s technológiou a postupom výroby vody a čistením odpadových vôd.

Podunajský región v najširšom slova zmysle

  Dunaj je po Volge druhá najdlhšia a druhá najvodnatejšia rieka v Európe a najdlhšia rieka v rámci krajín Európskej únie. Dunaj pramení vo Schwarzwalde (lesnatej horskej dedine v provincii Baden-Württemberg, na juhozápade Nemecka), a vzniká sútokom riek Brigach a Breg v meste Donaueschingen. Ďalej tečie na východ cez niekoľko veľkých miest v strednej a východnej Európe (Viedeň, Bratislava, Budapešť a Belehrad) a po 2850 km vytvára na pobreží Čierneho mora v Rumunsku a na Ukrajine deltu, ktorá je zapísaná na zozname svetového dedičstva UNESCO.

  V minulosti, a dokonca aj dnes, Dunaj bol vždy dôležitou medzinárodnou vodnou cestou. Dlhú dobu tvoril aj severovýchodnú hranicu rímskeho štátu. Rieka teraz preteká alebo tvorí hranicu desiatich krajín, radom od prameňa k ústiu: Nemecko (7,5%), Rakúsko (10,3%), na Slovenskom (5,8%), Maďarsko (11,7%), Chorvátsko (4,5%), Srbsko (10,3%), v Bulharsku (5,2%), Rumunsko (28,9%), Moldavsko (1,7%) a na Ukrajine (3,8%).

  Do povodia rieky spadá desať ďalších štátov, ktorých rieky ako prítoky vodou zásobujú Dunaj: Taliansko (0,15%), Poľsko (0,09%), Švajčiarsko (0,32%), Česká republika (2,6%), v Slovinsku (2,2%), Bosna a Hercegovina (4,8%), Čierna Hora, Macedónsko, Grécko a Albánsko (0,03%).

region-danube region

  Jediná veľká európska rieka, ktorá tečie od západu na východ, je práve Dunaj. Po dlhých 2850 km sa vlieva do Čierneho mora v oblasti delty Dunaja (4 300 km²) v Rumunsku a na Ukrajine. Na rozdiel od iných riek dĺžka Dunaja sa meria od ústia k prameňu. Východiskovým bodom je maják v Suline pri Čiernom mori. Uznávané povodie Dunaja má rozlohu 805 000 km². Prítoky, ktoré pramenia väčšinou v Alpách, zväčša stekajú z pravej strany. Dunaj vzniká sútokom dvoch riek v Čiernom lese, Breg a Brigach. Prameň Bregu sa nachádza v blízkosti Furtwangen, v nadmorskej výške 1 078 m. Vzhľadom na to, že táto malá rieka prechádza dlhšiu cestu, geograficky je považovaná za prameň Dunaja. Tieto dve rieky sa spájajú v Donaueschingene, kde sa v zámockom parku nachádza fontána z 19. storočia s názvom Donauquelle, ktorá symbolizuje oficiálny prameň rieky.
  Dunaj z Bádenska-Württemberska, kde prechádza cez Sigmaringen a Ulm, vstupuje cez Bavorsko (Regensburg a Passau) do severného Rakúska (preteká cez Linz a Viedeň), potom cez Slovensko, kde preteká Bratislavou, ďalej preteká cez Maďarsko (cez Budapest) od severu na juh a medzi Baranje a riečnym ostrovom Karapandža vstupuje do východného Chorvátska. Potom sleduje hranicu medzi dvoma štátmi Chorvátskom a Srbskom (Vojvodina). Prechádza popri Vukovare a od Iloku opúšťa Chorvátsko a vteká do Srbska. Na vstupe do Srbska prechádza popri Báčskej Palanke, cez Nový Sad, Belehrad so Zemunom, Smederevo. Rieka ďalej predstavuje hranicu medzi Srbskom a Rumunskom, a neskôr medzi Rumunskom a Bulharskom. Potom sa vlieva do Čierneho mora v Rumunsku, tvoriac veľkú deltu na hranici s Ukrajinou. Moldavská republika v roku 1990 získala prístup k cca 300 metrom ľavého brehu rieky pri Giurgiuleştija (medzi Galati a Reni).

Potenciál Dunaja (dôvody zdôvodňujúce zachovanie kvality vody)

  Dunaj je významným zdrojom vody pre približne desať miliónov ľudí, ktorí žijú pozdĺž rieky. V Badensku-Württembergu, vodárenské podniky, ktoré pitnou vodou zásobujú plochu medzi Stuttgartom, Bad Mergentheimom, Aalen a okresu Alb-Donau, 30% vody z 30 miliónov kubický metrov (2004) spracúvajú vody Dunaja. Druhé mestá ako Ulm a Passau využívjú aj väčšie množstvo dunajských vôd ako pitnú vodu. V Rakúsku sa 99 % pitnej vody získava z podzemných zdrojov, dunajské vody sa využívajú iba počas obdobia veľkého sucha. Podobne je to aj v Maďarsku, kde 91% pitnej vody tvorí voda z podzemných zdrojov. Ostatné krajiny tiež slabo využívajú vodu Dunaja kvôli silnému znečisteniu. Jediné miesta na rumunskom pobreží využívajú túto vodu na pitie, pretože je rieka na tomto území znovu čistá (Drobeta Turnu-Severin, delta Dunaja).

  Okrem toho, že je Dunaj veľkou splavnou riekou, je aj jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú ekonomický, urbánny, kultúrny a historický vývoj v regióne, ktorý je obývaný 115 miliónmi obyvateľov.

  Jedná sa o faktor efektívnej európskej spolupráce, ako aj národného a regionálneho rozvoja území, kde rieka svojim potenciálom vplýva na intenzifikáciu poľnohospodárstva prostredníctvom rozvoja zavlažovania, rozvoja priemyslu napojeného na lacnú lodnú dopravu, transport, prístavy, sezónne rekreácie a kultúrny turizmus. Táto oblasť je považovaná za makroregión na základe spoločných hodnôt, spoločného historického dedičstva a spoločnej budúcnosti. Dohovor o ochrane Dunaja bol v roku 1994 podpísaný 14 štátmi s celkovou rozlohou 2 000 km2. Zmluvné štáty tohto dohovoru sú tiež signatármi Stratégie EÚ pre podunajskú oblasť.

  Environmentálne zdroje jednotlivé krajiny zdieľajú a idú nad rámec národných záujmov. To platí najmä na podunajský región, ktorý zahŕňa horské oblasti, napríklad v Karpatoch, na Balkáne, čiastočne v Alpách. Táto oblasť má tiež bohatú a jedinečnú flóru a faunu (vodné i suchozemské organizmy), vrátane niekoľkých miest v Európe, ktoré sú domovom pelikánov, vlkov, medveďov a rysov. Tieto mestá sú stále pod väčším náporom v dôsledku ľudskej činnosti. Spolupráca má kľúčovú dôležitosť, inak dobre vykonaná práca na jednom mieste môže byť anulovaná zanedbávaním zo strany iných. Existujúce štruktúry spolupráce by sa mali posilniť.

Obdobie zavádzania systému: 5 rokov

Aktivity: I. rok implementácie

Mestá západného Balkánu:

Slovinsko: Maribor, Murska Sobota, Radgona, Ptuj Ljutomer, Gornja, Slovinská Bystrica, Rogaška Slatina, Celje, Slovenj, Gradec, Velenje, Laško, Brežice, Krško, Novo Mesto, Ljubljana, Črnomelj, Domžale, Kamnik, Kranj, Jesenice, Bled, Postojna, Vrhnika, Logatec, Nova Gorica, Idrija, Vipava, Ankaran, Koper, Izola, Piran, Portorož, Škofja, Loka, Tržič, Trbovlje, Zagorje ob Savi

Chorvátsko: Osijek, Đakovo, Vukovar, Ilok, Vinkovci, Županja, Varaždin, Virovitica, Bjelovar, Slavonski Brod, Sisak, Požega, Záhreb, Koprivnica, Čakovec, Karlovec, Petrinja, Rijeka, Opatija, Pula, Rovinj, Umag, Šibenik, Zadar, Trogir, Split, Makarska, Dubrovnik, Korčula, Hvar, Bol, Krk, Cres, Mali Lošinj

Srbsko: Belehrad, Leskovac, Vranje, Dimitrovgrad, Prokuplje, Kuršumlija, Niš, Kruševac, Kraljevo, Čačak, Užice, Valjevo, Paraćin, Ćuprija, Zaječar, Bor, Jagodina, Požarevac, Smederevo, Ruma, Sremska Mitrovica, Pančevo, Kikinda, Vršac, Novi Sad, Bačka Palanka, Subotica, Sombor

Kosovo: Priština, Prizren, Novi Pazar, Kosovská Mitrovica

Albánsko: Tirana, Drač, Skadar, Vlore

Macedónsko: Veles, Negotino, Demir, Kapija, Kavadarci, Struga, Ohrid, Strumica, Kičevo, Debar, Skopje, Djevdjelija, Tetovo, Bitola, Kumanovo, Gostivar, Prilep, Stip, Berovo, Kočani

Čierna Hora: Podgorica, Nikšić, Herceg Novi, Kotor, Bar, Ulcinj, Pljevlja, Berane, Cetinje

Bosna a Hercegovina: Sarajevo, Banja Luka, Zenica, Bihać, Tuzla, Mostar, Bijeljina, Brčko, Prijedor, Bosanska, Gradiška, Priboj, Doboj, Prnjavor, Zvornik,

Grécko: Atény, Solún, Komotini, Kozani

II. rok implementácie:

4B – 4 metropoly na Dunaji: Viedeň – Bratislava – Budapešť – Belehrad

 

III. rok implementácie:

Mestá na Dunaji:

Nemecko: Tuttlingen, Sigmaringen, Ulm, Ingolstadt, Regensburg, Passau a Straubing,
Rakúsko: Mauthausen, Enns, Durnstein, Krems, Linz a Viedeň
Slovensko: Bratislava, Komárno
Maďarsko: Győr, Szoba, Visegrad, Dunajuvaroš, Baja, Moháč, Budapešť,
Chorvátsko: Vukovar a Ilok,
Srbsko: Apatin, Bačka Palanka, Novi Sad, Belehrad, Pančevo, Smederevo,
Rumunsko: Baragana, Dobrudža, Turnu Severin, Giurgiu, Braila a Galati,
Moldavsko: Giurgiulesti,
Ukrajina: Vilkov, Izmail, Kilija,

IV. rok implementácie:

Mesta v krajinách, ktoré sa priamo spojené s Dunajom:
Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko a Srbsko (pokračovanie), Rumunsko, Bulharsko, Moldavsko, Ukrajina

 

V. rok implementácie:

Mestá v štátoch, ktoré svojimi prítokmi patria do povodia Dunaja: Taliansko, Poľsko, Švajčiarsko, Česká republika, Slovinsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Macedónsko, Grécko, Albánsko

Ciele plánujeme uskutočňovať prostredníctvom uvedených aktivít najprv v mestách západného Balkánu, čo je už časť začatého projektu vytvárania systému, do ktorého sú teraz zakomponované už 4 štáty: Slovinsko, Srbsko, Chorvátsko a Bosna a Hercegovina. Prvá fáza predstavuje zahrnutie všetkých 9 štátov západného Balkánu. Následne by sme prepojili 4 metropoly, ktoré ležia priamo na Dunaji a z ktorých každá má vo vzťahu k rieke nejaké osobitosti.

Tým by sme vytvorili prostredie vhodné pre prepojenie týchto miest pokiaľ ide o pokiaľ ide o výmenu skúseností vo všetkých aspektoch výroby a distribúcie vody od výroby po čistenie odpadových vôd. Táto časť projektu zahŕňa v sebe ešte tri ďalšie štáty – Rakúsko, Slovensko, Maďarsko. Priamo na Dunaji je 40 miest a cca 10 miest štátov, ktoré svojimi prítokmi patria do povodia Dunaja, cca 200 miest. Celkovo projekt zahŕňa 244 miest.

Vzdelávanie koordinátorov pre prácu v mestách na Dunaji uskutočňuje organizácia Vodná agentúra so svojimi skúsenými spolupracovníkmi na území týchto štátov.

Vzdelávanie národných koordinátorov pre štáty v dunajskom regióne sa uskutočňuje od 1. roku implementácie projektu, t. j. nadväzuje sa na už začatý systém od rok 2013. Vzdelávanie uskutočňuje nositeľ projektu organizácia Vodná agentúra s podporou mimovládneho sektora a ich príkladov dobrej praxe so zapájaním príslušných odborných spolupracovníkov.

Vzdelávanie sa organizuje na ročnej úrovni, na medzinárodnej konferencii kde sa stretnú koordinátori, ktorí sú už zapojení do projektu a novoregistrovaní na základe pozvánky od organizácie Vodná agentúra. Národní koordinátori sú zodpovední za vytváranie tímov, ktoré budú pracovať na území štátov podľa plánov zapájania do činnosti daných krajín.

Celý projekt, teda vytvorenie systému, od samého počiatku sledujú médiá, aby boli tiež súčasťou činností. Usporadúvajú sa tlačové konferencie, utvárajú sa kontakty a pripravujú mediálne vystúpenia. Projektovými aktivitami sú odborné konferencie, pracovné osobné a videostretnutia, výkazy práce, monitorovanie a hodnotenia. Osobitnou súčasťou projektu sú odborné sústredenia, študijné cesty pre koordinátorov a partnerov. Všetky materiály pre prácu sa prispôsobujú potrebám vzdelávania a prekladajú sa do jazykov jednotlivých krajín.

Výsledky:

 • Nadviazanie komunikácie a spolupráce medzi krajinami v podunajskej oblasti, ich školami, inštitúciami a miestnymi vládami a orgánmi, podnikmi a mimovládnymi sektormi;
 • formovanie siete koordinátorov;
 • použiteľná aplikácia, ktorá je základom siete a databázy informácií pre medzinárodný program;
 • Kvantitatívne dáta získané na odčítavacích zariadeniach a analýza dát, ktorá by mala poukazovať na zníženie spotreby vody a tým aj potvrdí zmeny každodenných návykov. Údaje predstavujú databázu pre ďalší vedecko-technický výskum;
 • Vylepšená webová stránka www.vodnaagencija.si interaktívnymi príspevkami, videom a ďalšími dodatkami s cieľom aktívnejšej účasti detí a učiteľov v tomto komunikačnom médiu;
 • Edukované deti okrem dostatočného množstva informácií o potrebe vody a jej význame zmenili každodenné návyky spotreby vody. Zvýšené povedomie a znalosti o potrebe všetkých foriem energie a prírodných zdrojov, ako aj ich zachovávania, pretože nie sú nevyčerpateľné (voda v mnohých častiach sveta už chýba a jej zdroje sú na hranici zachovania života)
 • Nadviazanie komunikácie detí v samotnej triede, rozvoj pocitu tímovej spolupráce a ustanovenie lídrov;
 • zainteresované deti aj na medzinárodnej úrovni, ako aj vzájomné vplyvy sa líšia podľa úrovni rozvoja kultúry ochrany životného prostredia a povedomie o dôležitosti rovnaké;
 • Zapojené školy a vytvorené vzťahy, ktoré môžu byť trvalé a teda viacvrstvové môžu byť budované a rozvíjané v niektorých nových projektov;
 • Učenie hrou a možnosť odovzdať všetky skúsenosti doma, pretože deti sú vynikajúci sprostredkovatelia vhodní na prenesenie myšlienok a nových technológií;
 • Školy ako inštitúcie získavajú nové vedomosti, ale tiež získavajú didaktickú podporu pri práci (merací prístroj je použiteľný pre prácu v rôznych oblastiach); tiež nadobúdajú možnosť úspory vody a energie, čo sa z dlhodobého hľadiska odráža na ich financiách;
 • Navrhnuté, vytlačené a rozdelené letáky, plagáty, odznaky a školy oranizácia Vodný agent označuje svojou vlajkou 
 • Organizované tlačové konferencie, vytvorené individuálne kontakty s médiami a informácie zverejnené v médiách;
 • Vytvorenie situácie a prostredia, v ktorom sa merací prístroj stáva súčasťou vzdelávaniav školách ako didaktickým prostriedkom, ktorý pomáha v procese zvyšovania povedomia detí o racionálnej spotrebe vody, pretože umožňuje sledovanie spotreby a priamy dohľad a je vhodným prostriedkom vzdelávania pre viaceré predmety v škole.

Indikátory:
5 rokov zavádzania projektu

 • 20 štátov
 • 244 miest
 • 44 národných koordinátorov
 • 1280 škôl
 • 3840 vzdelávacích balíčkov
 • 3840 učiteľov
 • 115 200 detí
 • 11,5 milióna nepriamo zapojených užívateľov
 • 10 tlačových konferencií
 • 5 medzinárodných konferencií *
 • 4 výskumné kempy*
 • 4 študijné cesty *

  Nositeľom projektu je organizácia Vodná agentúra, založená v roku 2013 v Slovinsku s cieľom upozorniť na potrebu nevyhnutnosti zodpovedného prístupu k vode v prírode. Predovšetkým na neracionálne využívanie vody a všetky ďalšie javy, od výroby cez distribúciu pitnej vody až po čistenie odpadových vôd.

  Už pred oficiálnym založením organizácie v školách v Slovinskej republike sa organizovali aktivity na monitorovanie spotreby pitnej vody. Projekt sa v priebehu času rozvíjal s cieľom prispieť globálnymi aktivitami k ochrane vodných zdrojov. V tejto prvej fáze sa vyvíjala aplikácia Vodný agent www.vodnaagencija.org , ktorá okrem sledovania výsledkov merania umožňuje vytvárať aj sieť medzi účastníkmi aj mimo územia Slovinskej republiky. Už koncom roku 2013 získala činnosť organizácie regionálny charakter pričlenením Republiky Srbsko k aktivitám. Projekt sa volá jednoducho Vodný agent.

  Tým sa nielen rozšírilo územie, ale bol vytvorený aj pilotný vzdelávací projekt, ktorý priniesol vynikajúce výsledky. Teraz máme k dispozícii vzdelávací balíček Vodný agent, ktorý je ľahko prístupný všetkým zúčastneným školám. V roku 2014 sa aktívne zapojilo do prjektu i niekoľko škôl z Chorvátska. Dosiaľ je systém aktívny v 84 v materských a základných školách v štyroch krajinách Západného Balkánu.
  Začiatkom októbra 2015 bola v Celje organizovaná medzinárodná konferencia, na ktorej sa zúčastnilo 48 koordinátorov, z toho 16 z krajín, ktoré sú zúčastnené v projekte.

  Projektové aktivity boli vykonávané s vlastnými prostriedkami a za podpory partnerov združených v Go Energo Group, založenej v roku 2014. Spolupracujeme s niekoľkými maloobchodnými reťazcami, ktorí nám umožnili verejnú prezentáciu projektu. Zúčastnili sme sa MOS v Celje v r roku 2015, Veľtrhu ekológie v Novom Sade v roku 2015, na veľtrhu Eco fair a Energetika v Belehrade v roku 2015. Rozvinuli sme systém Vodnej stanice, ktorý v školách za podpory partnerov demonštruje systému zásobovania vodou z vodárne do vodovodu.

  Príkladom dobrej praxe je skutočnosť, že okres Rogaška Slatina do projektu, t. j. do systému priameho dohľadu zakomponovala všetky školy v Ragoškej Slatine. Od roku 2016 s VKP Rogaška Slatina pracujeme na spoločnom projekte Vodný agent aj „Uvedomelými krokmi k obnove a ochrane životného prostredia“. Projekt sa realizuje v 20 školách všetkých 6 okresov, ktoré svojimi aktivitami zahŕňa VKP Rogaška Slatina.

  Vytvorili sme systém spolupráce s mimovládnymi organizáciami v regióne, ktoré sa zaoberajú životným prostredím, vzdelávaním detí a majú v týchto oboroch skúsenosti. Od počiatku medzinárodných aktivít máme mediálnu podporu špecializovaného časopisu EKOLIST o ochrane životného prostredia, udržateľnom rozvoji a zdravom štýle života.