VODNI AGENT – DONAVSKA REGIJA

Vzpostavljanje mednarodnega sistema družbene odgovornosti do vode

SPLOŠNI CILJ

Vzpostavitev mednarodnega sistema sodelovanja in povezovanja zavesti otrok, s spodbujanjem k razmišljanju o vsakdanjih postopkih in predlaganje za spremembo vedenja v smeri racionalnega in vestnega ravnanja z vodo kot eksistencialno potrebno sredstvo za življenje.

SPECIFIČNI CILJI

  1. Uvedba neposrednega nadzora porabe vode, ki sproži proces racionalizacije porabe vode v šolah in vrtcih.
  2. Povezovanje preko aplikacije, ki ljudem omogoča dostop in ustvarja možnosti za mednarodno komunikacijo.
  3. Izobraževanje na temo odgovornega ravnanja z vodo (voda v naravi, potrebe vode in njena poraba, onesnaževanje, upravljanje z vodami, čistilne naprave).

OZADJE

Voda je pomemben naravni vir. Pomembna je prav tako pri proizvodnji hrane kot v vsakdanjem življenju in prav je da se opozori na njeno racionalno rabo. Skozi projekt otroci prav tako razvijejo občutek za timsko delo in kreativnost. Merilna naprava Merilček nam bo kot didaktični pripomoček pomagala pri procesu ozaveščanja otrok o racionalni porabi vode, saj omogoča neposredno spremljanje in nadzor porabe vode. Pripomoček je v izobraževalnih sistemih primeren na več področjih. Pomanjkanje pitne vode je problem, s katerim se bo leta 2030 soočila polovica prebivalstva na Zemlji. Količina pitne vode zaradi naraščajočega števila prebivalstva in onesnaženja hitro upada. Od vseh voda na zemlji je 97,5 % slane vode, od ostalih 2,5 % pa je sladke vode 70 % zamrznjene v ledenikih, preostala pa se nahaja na zemlji ali pod njo. Manj kot 1 % vode je na voljo za uporabo. Več kot 1 milijarda ljudi nima dostopa do pitne vode. Zaradi stalnega pomanjkanja pitne vode pa na dan umre 5000 ljudi po vsem svetu. Povprečna poraba vode v Evropi je 150 l/dan na prebivalca, kar predstavlja dvakratno zmogljivost produkcije vode v naravi. Zgodnje izobraževanje otrok je temelj za vzpostavitev trajnostnega razvoja. Otroci so po naravi zelo radovedna bitja in v ranih letih iščejo svoj kompas življenja. Z malo spodbude lahko z naravo navežejo dober odnos in potrebo po varstvu narave.

region-ilustracija

CILJNA SKUPINA

  1. Vsi šoloobvezni otroci in ostale ciljne skupine otrok, ki so dovzetni za sodelovanje. Z izobraževanje in osveščanjem otrok ustvarjamo novo generacijo odraslih z že oblikovanim znanjem, da je voda naravni vir, ki ni neizčrpen in je strateško pomemben za preživetje človeštva ter celotnega planeta. Z izobraževanjem otrok neposredno vplivamo na njihovo okolje in s tem posredno tudi izobrazimo tako rekoč celotno lokalno skupnost.
  2. Lokalne oblasti in javne ustanove, s katerimi vzpostavljamo komunikacijo z namenom, da olajšamo učinkovito izvajanje dejavnosti.
  3. Strokovne institucije in javna podjetja, s katerimi vzpostavljamo sodelovanje na področju tehnične podpore in podpore projektu na ravni specifičnosti in kompleksnosti teme in seveda reševanje problemov.
  4. Podjetja, ki se zavedajo in delajo na programih družbene odgovornosti, prostovoljstva in sodelovanja pri projektih ter civilnih pobud.

AKTIVNOSTI

Za izvajanje neposrednega nadzora porabe vode in mreženje uporabnikov je izdelano tehnično didaktično orodje v obliki sredstva za merjenje porabe vode in internetna aplikacija Vodni agent, preko katere otroci izmenjujejo podatke o porabi vode s svojimi vrstniki iz drugih šol. Merilna naprava je inovativen izdelek iz Slovenije, ki je edinstven v svojih lastnostih in možnostih uporabe. Projekt temelji na delu z otroki ter njihovimi izkušnjami, ki so pridobljene v projektnih aktivnostih, udeležbi partnerskih organizacij in podjetij, ki v interesu svojega strateškega trženja najdejo prostor v širitev mreže okoljskih projektov na področju ohranjanja globalnih dejavnosti in kakovostne količine vodnih virov. Spremljanje porabe je postopek uporabe merilne naprave, ki je nameščena neposredno na pipo in odčitava pretok vode. Poleg spremljanja porabe vsak učitelj organizira tudi izobraževanje, ki vključuje: napravo za merjenje, navodilo za namestitev in uporabo naprav z video prispevkom, kurikulum za delo z otroki z navodili za uporabo aplikacije, in sicer vnos podatkov na www.vodnaagencija.org/agent/ Projektne aktivnosti vključujejo tudi načrtovanje in pripravo letakov, plakatov, značk in tiskanje zastave Vodni agenti. Ves tiskan material, obveščanje javnosti in medijev opremimo z oznako donatorjev in ostalih partnerjev. Koordinatorji po šolah in vrtcih predajo poročilo o delu nosilcu projekta tj. Društvo Vodna agencija.

Kopija od spletna aplikacija Vodni agent

V šolah se aktivno izobraževanje prilagaja starosti otrok in upošteva tudi že pridobljeno znanje po rednem obveznem kurikulumu (v vsaki državi) in tako vključuje teoretični in praktični del. Teoretično del je sestavljen v obliki interaktivnih predavanj skozi intervjuje z otroki, kvize, predstavitve ter splošni pogovor. Praktične aktivnosti so del kreativne delavnice na temo vode, različnih podtem ali problemov, na katere lahko govorimo o vodi. Tehnike so različne in primerne starosti. V projektu se tudi vodi register onesnaženih vodnih poteh v lokalni skupnosti, kjer se projekt izvaja in načrtujejo dejavnosti k reševanju tega problema. Del projektnih aktivnosti je povezovanje z javnimi komunalnimi podjetji, da bi seznanili otroke z obdelavo vodne tehnologije in proizvodnega procesa z vodo in odpadki.

Donavska regija v najširšem smislu

Donava je, za Volgo, druga najdaljša in druga z vodo najbogatejša voda v Evropi ter najdaljša reka v Evropski uniji. Donava izvira v Schwarzwaldu (gorsko gozdno območje v pokrajini Baden-Württemberg, na jugozahodu Nemčije), ki povezuje reki Brigach in Breg v Donaueschingenu. Nato teče proti vzhodu skozi več večjih mest v Srednji in Vzhodni Evropi (Dunaj, Bratislava, Budimpešta in Beograd) in po 2850 km, na obali Črnega morja, ki ustvarja delto v Romuniji in Ukrajini, ki je na seznamu svetovne dediščine UNESCA.

Skozi zgodovino in tudi danes je Donava že od nekdaj pomembna mednarodna plovna pot. Dolgo časa je bila severovzhodna meja rimske države. Reka danes teče skozi ali tvori mejo desetih držav, in sicer v vrstnem redu od izvira naprej: Nemčija (7,5 %), Avstrija (10,3 %), Slovaška (5,8 %), Madžarska (11,7 %), Hrvaška (4,5 %), Srbija (10,3 %), Bolgarija (5,2 %), Romunija (28,9 %), Moldavija (1,7 %) in Ukrajina (3,8 %).

Povodje vključuje deset drugih držav, katerih reke kot pritoki oskrbujejo Donavo z vodo: Italija (0,15 %), Poljska (0,09 %), Švica (0,32 %), Češka (2,6 %), Slovenija (2,2 %), Bosna in Hercegovina (4,8 %), Črna gora, Makedonija, Grčija in Albanija (0,03 %).

region-danube region

Donava je edina velika evropska reka, ki teče od zahoda proti vzhodu. Po 2850 km se rekla izliva v Črno morje na območju delte Donave (4300 km2), v Romuniji in Ukrajini. Izhodiščna točka merjenja dolžine Donave je od izvira do izliva, kot zaključna točka merjenja se obravnava svetilnik v Sulini ob Črnem morju. Podonavje ima površino 805,000 km2, med pritoki, ki so večinoma v Alpah, večina prihaja z desne strani. Začetek Donave ustvarjati dve

reki v Schwarzwaldu, in sicer Breg in Brigach. Vir Brega je blizu Furtwangen na 1078 m nadmorske višine. Geografsko se to obravnava kot izvor Donave. Obe reki se združita v Donaueschingenu, kjer se v grajskem parku nahaja vodnjak iz 19. Stoletja, ki se imenuje “Donauquelle”in predstavlja uradni izvir. Donava iz Baden-Wurttemberga, ki poteka skozi Sigmaringen in Ulm, gre skozi Bavarsko (Regensburg in Passau) v severno Avstrijo (teče skozi Linz in Dunaj), na jugu Slovaške gre skozi Bratislavo, skozi Madžarsko (preko Budimpešte) od severa proti jugu med Baranje in rečni otok Karapandža ter vstopi v vzhodni Sloveniji. Potem pot nadaljuje onstran meje Hrvaške in Srbije (Vojvodina) in približno sledi meji obeh držav. Nato prehaja Vukovar in pri Iloku zapušča Hrvaško in preide v Srbijo. Na vstopu v Srbijo gre mimo Bačke Palanke, nato Novega Sada, Beograda z Zemunom in Smeredevo. Reka kasneje predstavlja mejo med Srbijo in Romunijo, kasneje pa mejo med Romunijo in Bolgarijo, nato pa se izliva v Črno morje v Romuniji in tvori veliko delto na meji z Ukrajino. Republika Moldavija je leta 1990 dobila dostop do približno 300 m na levem bregu obale reke pri Giurgiuleştiju (med Galaţi in Renija).

Potenciali Donave (razlogi za kakovostno ohranjanje voda)

Donava je pomemben vir pitne vode za deset milijonov ljudi, ki živijo ob reki. V Baden-Württembergu podjetje, ki oskrbuje gospodinjstva s pitno vodo na površini med Stuttgartom, Bad Mergentheimu, Aalenu in Alb-Donavu, 30 % vode od 30 milijonov kubičnih metrov (2004. leta) tako prečisti z Donave in vrne nazaj v vodni obtok. Druga mesta, kot Ulm in Passau, uporabljajo tudi večje količine vode z Donave kot pitno vodo. V Avstriji je 99 % pitne vode iz podzemnih virov in voda iz Donave se uporablja le v obdobjih hude vročine oz. suše. Podobno tudi Madžarska črpa 91 % vode iz podzemnih virov. Druge države so slabi uporabniki vode iz Donave zaradi njene močne onesnaženosti. Šele komaj mesta na romunski obali uporabljajo donavsko vodo za pitje, saj je rekla na tem področju spet čista (Drobeta Turnu Severin, Delta Donave).

Poleg tega je Donava velika plovna reka in zato je ena izmed najpomembnejših in najvažnejših faktorjev ekonomskega, urbanega, kulturnega in zgodovinskega razvoja regije, ki je naseljena s 115 milijoni ljudi. To je dejavnik učinkovitega evropskega sodelovanja kot tudi nacionalnega in regionalnega razvoja, kjer reka s svojo potencialnostjo vpliva na intenzifikacije kmetijstva z namakanjem, industrijski razvoj je povezan s poceni transportom na vodi, s prevozi, pristaniške dejavnosti, sezonske rekreacije s kulturnim turizmom. Regija velja za makroregijo, ki temelji na skupnih vrednotah, skupni zgodovinski dediščini in prihodnosti. Tudi države v Podonavju imajo dolgo zgodovino sodelovanja. Konvencijo o varstvu reke Donave leta 1994 je podpisalo 14 držav s skupnim ozemljem več kot 2000 km2. Države pogodbenice konvencije so tudi podpisniki strategije EU za Podonavje. Okoljski viri pa razdelijo države in ponekod presegajo nacionalne interese. To še zlasti velja za Podonavje, ki vključuje tudi gorska področja, kot so Karpati, Balkan in del Alp. Ta regija ima tudi bogate in edinstvene flore in favne, vodne in kopenske, vključno z nekaj mest v Evropi, kjer domujejo pelikani, volkovi, medvedi in risi. Tam je tudi na njih večji pritisk zaradi človekovih dejavnosti. Sodelovanje je tukaj ključno in zato je potrebno obstoječe strukture za sodelovanje venomer krepiti.

Čas trajanja projekta: 5 let

Aktivnosti 1. leta:

Mesta zahodnega Balkana

Slovenija Maribor Murska Sobota Ljutomer Gornja Radgona Ptuj Slovenska Bistrica Rogaška Slatina Celje Slovenj Gradec Velenje Laško Brežice Krško Novo Mesto Črnomelj Ljubljana Domžale Kamnik Kranj Bled Jesenice Postojna Logatec Vrhnika Idrija Nova Gorica Vipava Koper Ankaran Izola Piran Portorož Škofja Loka Tržič Trbovlje Zagorje ob Savi Hrvaška Osijek Vukovar Ilok Đakovo Varaždin Županja Vinkovci Bjelovar Virovitica Slavonski Brod Sisak Požega Zagreb Koprivnica Čakovec Karlovac Petrinja Rijeka Pula Opatija Rovinj Umag Šibenik Zadar Trogir Split Makarska Dubrovnik Korčula Hvar Bol Krk Cres Mali Lošinj Srbija Beograd Leskovac Vranje Dimitrovgrad Kuršumlija Prokuplje Niš Kruševac Kraljevo Čačak Užice Valjevo Paradin Duprija Zaječar Bor Jagodina Požarevac Smederevo Ruma Sremska Mitrovica Pančevo Vršac Kikinda Novi Sad Bačka Palanka Sombor Subotica Kosovo Priština Prizren Novi Pazar Kosovska Mitrovica Albanija Tirana Drač Skadar Vlore Makedonija Veles Negotino Kavadarci Demir Kapija Struga Ohrid Kičevo Debar Strumica Djevdjelija Skopje Tetovo Gostivar Prilep Bitola Kumanovo Štip Berovo Kočani Črna gora Podgorica Nikšid Herceg Novi Bar Kotor Ulcinj Berane Pljevlja Cetinje BIH Sarajevo Banja Luka Bihad Zenica Tuzla Mostar Bijeljina Brčko Prijedor Bosanska Gradiška Priboj Doboj Zvornik Prnjavor Grčka Solun Komotini Kozani Atina

Aktivnosti 2. leta:

4 metropole na Donavi: Dunaj–Bratislava–Budimpešta–Beograd

Aktivnosti 3. leta:

Mesta na Donavi: Nemčija Tuttlingen, Sigmaringen, Ulm, Ingolstadt, Regensburg, Straubing i Passau, Avstrija Mauthausen, Enns, Durnstein, Krems, Linz i Beč, Slovaška Bratislava, Komoran, Madžarska Gyor (Djer), Szoba, Višegrad, Dunajuvaroš, Baja, Mohač, Budimpešta, Hrvaška Vukovar i Ilok, Srbija Apatin, Bačka Palanka, Novi Sad, Beograd, Pančevo, Smederevo, Rumunija Baragana, Dobrudža, Turnu Severin, Giurgiu, Braila i Galati, Moldavija Giurgiulesti, Ukrajina Vilkov, Izmail, Kilija,

Aktivnosti 4. leta:

Mesta v državah, ki so direktno vezane na Donavo: Nemčija, Avstrija, Slovaška, Madžarska, Hrvaška in Srbija, Romunija, Bolgarija, Moldavija, Ukrajina

Aktivnosti 5. leta:

Mesta v državah, ki s svojimi pritoki pripadajo porečju Donave: Italija, Poljska, Švica, Češka, Slovenija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Makedonija, Grčija, Albanija

Načrtujemo, da bomo cilje s temi dejavnostmi dosegli predvsem v mestih v regiji Zahodnega Balkana, kjer je del že začel projekt za vzpostavitev sistema. Do zdaj so zajete 4 države, in sicer: Slovenija, Srbija, Hrvaška in Bosna in Hercegovina. Prva faza je vključitev vseh 9 držav Zahodnega Balkana. Po tem bomo povezali štiri prestolnice, ki so neposredno ob Donavi, saj ima vsaka prestolnica v svojih odnosih do Donave nekaj posebnosti in specifičnosti.

S tem bomo ustvarili vzdušje povezovanja teh mest v smislu izmenjave izkušenj na vseh področjih od proizvodnje in distribucije vode do čiščenja odpadnih voda. V ta del projekta se bodo vključile še 3 države, in sicer Avstrija, Slovaška in Madžarska. Neposredno ob Donavi je 40 mest in približno 10 mest v državah, ki spadajo v porečje rek pritokov. Tukaj v porečju je približno 200 mest in tako skupni projekt vključuje približno 244 mest. 

Izobraževanje koordinatorjev za delo v mestih ob Donavi vodi Društvo Vodna agencija s svojimi izkušenimi sodelavci na ozemlju teh držav. Izobraževanje za nacionalne koordinatorje za države, ki so v Podonavju, poteka neprekinjeno od prvega leta izvajanja in tako tudi nadaljuje svoj sistem iz leta 2013, ko se je usposabljanje začelo, s pomočjo nevladnih organizacij in njihovih primerov dobre prakse z vključevanje ustreznih strokovnih sodelavcev.

Izobraževanje se organizira vsako leto na mednarodni konferenci, kjer se srečajo koordinatorji, ki so že vključeni v projekt in seveda tudi novi koordinatorji. Nacionalni koordinatorji so odgovorni za oblikovanje svoje ekipe, ki bodo delovale na ozemljih v skladu z načrtom (vključevanje v dejavnosti v določeni državi).

Celoten projekt je predstavljen tudi medijem in je del tiskovnih konferenc ter ostalih medijskih nastopov. Projektne aktivnosti so tudi strokovna srečanja, različne video konference, poročila o delu, spremljanje in vrednotenje. Poseben del projekta so tudi strokovni team buildingi in študijska srečanja za koordinatorje in partnerje. Vsi materiali za delo so prilagojeni potrebam izobraževanja v jezike držav.

Rezultati:

Vzpostavljanje komunikacije in sodelovanje med državami v Podonavju, njihovimi šolami, ustanovami, lokalnimi vladami in oblastjo, podjetji in nevladnimi organizacijami.

Vzpostavitev mreže koordinatorjev

Uporaba aplikacije, ki je temelj povezovanja in tudi baza podatkov za mednarodni program.

Kvantitativni podatki, pridobljeni z odčitavanje z naprave ter analiza podatkov, ki kaže na zmanjševanje porabe vode ter tako potrjuje spremembe dnevnih navad. Ta baza predstavlja podatke za nadaljnje znanstvene in tehnične raziskave.

Napredna in izboljšana spletna stran vodnaagencija.org z interaktivnimi, video in drugimi vsebinami za bolj aktivno vključevanje otrok in učiteljev v aplikacijo in uporabo spletne strani.

Osveščeni in izobraženi otroci, ki ob količini informacij o vodi in njenem pomeni spremenijo vsakdanje navade pri porabi vode. Prisotna je tudi večja ozaveščenost in znanje o nujnosti vseh oblik energije in naravnih virov ter njihovo ohranjanje, ker niso neizčrpna (ponekod je nimajo več niti za preživetje).

Vzpostavljena komunikacija otrok znotraj razreda, razvijanje odgovornosti do dela, timsko sodelovanje in vodenje.

Otroci so povezani mednarodno ne glede na njihov nivo razvite kulture ter so v skladu s kulturo varstva okolja in zavedanja o tem pomenu.

Povezava šol in ustvarjanje razmerja, ki je lahko trajno in večplastno, uporaba v nekaterih novih projektih.

Učenje s pomočjo igre in sposobnost, da se vse izkušnje prenašajo na druge kot dober posrednik za prenos ideje in nove tehnologije – to omogoča merilček z aplikacijo.

Šole kot institucije pridobijo nova znanja, prejemajo didaktično opremo za delo (sama merilna naprava je uporabna za delo na različnih področjih) in tako dobijo možnost za varčevanje z vodo in energijo, kar je zagotovo tudi dolgotrajen učinek na finance.

Oblikovani in tiskani materiali, posterji, pingvini, značke in zastavice.

Organizacija tiskovnih konferenc, posamezni stiki in predstavljanje v medijih.

Ustvariti razmere, da merilna naprave postane del sistema vzgoje in izobraževanja v šolah kot didaktično orodje, ki pomaga pri procesu ozaveščanja otrok o racionalni rabi vode, saj nam omogoča, da porabo spremljamo z neposrednim nadzorom. To je lahko tudi odlično orodje za več šolskih predmetov.

Indikatorji

5-letno trajanje projekta

20 držav

244 mest

44 nacionalnih koordinatorjev

1280 šol

3840 izobraževalnih paketov

3480 učiteljev

200 otrok

11,5 milijonov indirektno vključenih uporabnikov

10 tiskovnih konferenc

5 mednarodnih konferenc

4 znanstvena kampa – team buildingi

4 študijska potovanja

Nosilec projekta

Društvo Vodna agencija je bilo ustanovljeno leta 2013 v Republiki Sloveniji s ciljem, da se vzpostavi odgovoren odnos do vode v naravi, in sicer tudi, da se opozori javnost na neracionalno porabo in tudi na čistilne naprave odpadnih voda. Še pred uradnimi projekti po šolah so bile vzpostavljene aktivnosti za spremljanje potrošnje vode ter tudi pozornost na čiščenje odpadnih voda. Projekt se je skozi čas razvil s ciljem, da bi prispevali k svetovnim aktivnostim za ohranjanje vodnih virov. V prvi fazi merjenja je bila vzpostavljena aplikacija Vodni agent (na www.vodnaagencija.org), ki poleg spremljanja rezultatov meritev omogoča tudi povezovanje uporabnikov zunaj meja Republike Slovenije. Konec leta 2013 se je k projektu priključila tudi Republika Srbija in projekt smo poimenovali Vodni agent. Nismo samo razširili projekt, ampak je nastal pravi izobraževalni pilotni projekt, ki je dal odlične rezultate. Zdaj imamo izobraževalni paket Vodni agent, ki je dostopen vsem zainteresiranim šolam. Leta 2014 se je nekaj šol v Republiki Hrvaški ravno tako pridružilo projektu. Doslej je bil sistem aktiviran v 84 vrtcih in šolah v 4 državah Zahodnega Balkana. V začetku oktobra 2015 je bila v Celju organizirana mednarodna konferenca, ki se je je udeležilo 48 koordinatorjev, od tega šestnajst iz države, ki sodelujejo v projektu.

Projektne aktivnosti so bile izvedene z lastnimi sredstvi in s podporo partnerjev, zbranih v skupini Energo Go. V letu 2014 smo sodelovali z več trgovinskimi verigami, ki so nam omogočili javno predstavitev projekta. Sodelovali smo tudi na MOS v Celju (Mednarodni obrtni in poslovni sejem) leta 2015, na sejmu Ekologija v Novem Sadu 2015 in Eco sejem in energija v Beogradu leta 2015. Razvili smo izobraževalni sistem vode, s katero smo v šolah s podporo partnerjev pokazali, kakšen je sistem dovoda vode iz izvira (zajemanja) do pipe.

Kot primer dobre prakse štejemo tudi dejstvo, da je župan Občine Rogaška Slatina, mag. Branko Kidrič, v projekt vključil vse šole in leta 2016 v to vključil tudi javno komunalno podjetje v Rogaški Slatini, s katerim v tem okolju izvajamo projekt Vodni agent (S koraki znanja do ponovne uporabe in varovanja okolja). Projekt se izvaja v 20 šolah v vseh 6 občinah, kjer svoje aktivnosti izvaja tudi OKP Rogaška Slatina. Podobno tudi delujemo na Humu na Sutli, Republika Hrvaška.

Z nevladnimi organizacijami v regiji smo dosegli sistem sodelovanja, torej s tistimi, ki se ukvarjajo z varstvom okolja in z izobraževanjem otrok ter imajo izkušnje v tem. Od začetka mednarodnih dejavnosti imamo tudi medijsko podporo specializirane revije za varstvo okolja, trajnostnega razvoja in zdravega življenjskega sloga, EKOLIST.