Projekt »Vodni agenti Podravja«

Izvajalec projekta: Društvo vodna agencija, Sv. Florijan 56a, 3250 Rogaška Slatina.
Trajanje projekta: od 1. 9. 2018. do 31.05.2019.
Financiranje projekta: v okviru MIT donacije projekt podpira koncern Henkel.
Ciljna skupina: učenci 3. in 4. razredov osnovnih šol na območju Podravja in njihovi učitelji.
Število sodelujočih osnovnih šol: 12.
Število sodelujočih učiteljev: 27.
Okvirno število sodelujočih učencev: cca. 600.

Število razdeljenih merilnikov porabe vode: 24.

Do sedaj izvedene aktivnosti. V okviru projekta smo do sedaj izvedli naslednje aktivnosti:

1. Uvodni seminar za učitelje sodelujočih šol dne 7. novembra 2018 na OŠ Martina Konšaka v Mariboru. Navzočih je bilo 25 učiteljev iz sodelujočih šol ter dva učenca iz OŠ Sostro v Ljubljani, ki sta predstavila svoje aktivnosti v okviru projekta Vodni agent. Svoje izkušnje z delom na omenjenem projektu sta navzočim predstavili tudi učiteljici iz OŠ Žetale, ga. Lidija Šešerko in ga. Valerija Krivec, ga. Majda Adlešić pa je predstavila izkušnje iz držav Balkana. Ob koncu seminarja so prisotni učitelji s strani predstavnice koncerna Henkel, ge. Polona Jalovec Borovnik prejeli izobraževalne pakete.
2. Med 3. 12. in 7. 12. 2018 so bile izvedene izobraževalne delavnice na štirih sodelujočih osnovnih šolah, delavnic se je udeležilo cca. 550 otrok:
03. 12. 2019, OŠ Gustav Šilih Laporje, 6 skupin učencev,
04. 12. 2019, OŠ Martin Konšak Maribor, 4 skupine učencev,
05. 12. 2018, OŠ Sveti Tomaž, 6 skupin učencev,
07. 12. 2018, OŠ Olge Meglič Ptuj – 6 skupin učencev.
3. S strani predstavnikov Društva vodna agencija je bila sodelujočim učiteljem na daljavo nudena tehnična pomoč pri montaži merilnikov porabe vode ter uporabi spletne aplikacije Vodni agent.

4. Pripravljeni in razposlani sta bili dve poročili za medije, eno pred seminarjem in drugo po seminarju. O dogodku so poročale nekatere lokalne radijske postaje. Poročilo o izvajanju projekta je bilo objavljeno na spletni strani Društva vodna agencija: http://www.vodnaagencija.org/aktivnospremljanje-porabe-vode-v-solskih-ucilnicah/ (9. 11. 2018). Na delavnici z vodno postajo na OŠ Olge Meglič na Ptuju dne 7. novembra 2018 je bila prisotna televizijska ekipa Televizije Maribor z novinarko Jasmino Gregorec. Pripravljen prispevek je bil predvajan v okviru o televizijske oddaje TELE M na RTV Slovenija 2 dne 7. 12. 2018 ob 8.46, http://www.rtvslo.si/tvmaribor/oddaje/16 (8.30-10.30).

Preostale načrtovane aktivnosti. Do konca projekta so načrtovane še naslednje aktivnosti:

1. Izobraževalne delavnice z vodno postajo na preostalih sodelujočih osnovnih šolah, izvedene bodo predvidoma med 21. 1. in 25. 1. 2019.
2. Nudenje tehnične podpore učiteljem sodelujočih šol pri uporabi merilnikov porabe vode in spletne aplikacije Vodni agent.
3. Zaključna javna predstavitev projekta in doseženih rezultatov sodelujočih šol, predvidoma v začetku maja 2018.

4. Promocija projekta Vodni agenti Podravja: objava prispevkov v medijih, na strokovnih izobraževalnih portalih in predstavitev na strokovnih dogodkih.

Pripravila: prof. dr. Tatjana Kikec, strokovni vodja projekta

Sv. Florijan, 10. 12. 2018.

Aktivno spremljanje porabe vode v šolskih učilnicah

Na Osnovni šoli Martina Konšaka v Mariboru je včeraj potekal uvodni seminar v okviru projekta Vodni agenti Podravja. Učitelji iz 12-ih sodelujočih šol so ob tem prejeli izobraževalne pakete s pomočjo katerih bodo z učenci izvajali različne aktivnosti na temo voda in osveščanja nujnosti njihovega varovanja.

Projekt Vodni agenti Podravja izvaja Društvo vodna agencija in ga v okviru MIT iniciative podpira koncern Henkel. V projektu sodeluje okrog 600 učencev 3. in 4. razredov ter 28 učiteljev iz 12-ih osnovnih šol iz območja Podravja. Po besedah strokovne vodje projekta, geografinje prof. dr. Tatjane Kikec: »Mora vsak izmed nas prevzeti del odgovornosti za varovanje in ohranjanje vodnih virov. Največji dolgoročno usmerjen učinek bomo dosegli, če pričnemo z osveščanjem mlajših generacij, zlasti učencev, ki so bodoči upravitelji okolja in nenazadnje odločevalci bodočega razvoja.«

Na uvodnem seminarju so se učitelji sodelujočih šol podrobneje seznanili s projektom in projektnimi aktivnostmi. Predstavljenih je bilo tudi nekaj primerov dobrih praks izobraževalnih aktivnosti na šolah, ki že sodelujejo v projektu. Svoje delo z učenci na projektu sta predstavili ga. Lidija Šešerko in ga. Valerija Krivec iz Osnovne šole Žetale, kjer so se s temo voda ukvarjali tudi v okviru šolskega kulturnega dne. Svoje aktivnosti, ugotovitve in osebne vtise so učenci zapisali tudi v obliki bloga na šolski spletni strani. Poseben vtis sta na prisotne na seminarju naredila Anže Cencelj in Peter Puškarič, učenca OŠ Sostro iz Ljubljane, ki sta pod mentorstvom učiteljice ga. Dominike Mesojedec predstavila njihove aktivnosti v okviru projekta. Pokazala sta tudi laboratorijski kovček s katerim izvajata različne terenske meritve na okoliških vodotokih. Na šoli projekt izvajajo že več let, v tem šolskem letu je vanj vključenih že okrog 300 učencev. Izkušnje z dela na projektu na šolah v državah Balkana je prisotnim predstavila ga. Majda Adlešić iz Društva vodna agencija. S preprostimi aktivnostmi kot so pravilno umivanje rok, izdelava značk Vodni agent, izdelava plakatov na temo voda idr. povežemo učence med seboj in s tem pomembno vplivamo tudi na njihovo socializacijo in razvijamo sposobnosti dela v timu.

Namen projekta Vodni agenti Podravja je izobraževanje o okolju in vodnih virih, osveščanje o nujnosti varovanja in odgovornega ravnanja z okoljem in vodnimi viri ter ozaveščanje racionalne rabe vode. Glavna cilja projekta sta povečati osveščenost učencev glede varovanja okolja ter vodnih virov in racionalizirati porabo vode. Ciljna skupina so torej učenci, do katerih dostopamo preko njihovih učiteljev na šolah, ki s svojim strokovnim znanjem, izkušnjami in osveščenostjo prenašajo svoje znanje in vrednote na mlajše generacije. Projekt je zasnovan tako, da učenci z lastno aktivnostjo pridobivajo znanja, hkrati pa razvijajo zavedanje, da moramo prav vsi ravnati odgovorno z okoljem in vodnimi viri. Vsebinsko projekt obsega tri dele, merilnik porabe vode, spletno aplikacijo za vnos podatkov o porabi vode in mobilno vodno postajo, ki so združeni v izobraževalni paket.

Prejete merilnike porabe vode bodo učitelji namestili na armature v svojih učilnicah in bodo z njihovo pomočjo skupaj z učenci spremljali porabo vode. Podatke bodo vnašali v spletno aplikacijo Vodne agencije, kjer bodo lahko spremljali spreminjanje porabe vode v različnih časovnih obdobjih, podatke pa primerjali s podatki ostalih sodelujočih šol in drugih sodelujočih šol v Sloveniji in tujini. Na podlagi zbranih podatkov bodo s preprostimi vsakodnevnimi ukrepi z učenci poskušali racionalizirati porabo vode. Prava tako bodo v okviru pouka izvedli različne aktivnosti na temo voda in vodnih virov s ciljem ozaveščanja njihovega pomena in nujnosti njihovega varovanja.

Na sodelujočih šolah bo v okviru projekta izvedenih 11 izobraževalnih delavnic, kjer se bodo učitelji in učenci seznanili z mobilno vodno postajo, ki obsega praktično predstavitev vodovodne in komunalne infrastrukture. To bo učencem olajšalo razumevanje od kod in kako pride voda do pipe in kaj se z njo zgodi, ko odteče v odtok, kar bo povečalo njihovo osveščenost glede odgovornega ravnanja z vodo in vodnimi viri.

Sodelujoči učitelji bodo svoje delo v okviru projekta, dosežene rezultate in nastale izdelke predstavili na javni zaključni prireditvi, ki bo predvidoma v začetku maja.

Z vključitvijo v projekt Vodni agent so šole postale del mreže šol doma in v tujini, ki že aktivno uporabljajo merilnike porabe vode in podatke vnašajo v spletno aplikacijo Vodni agent (https://wateragent.eu/). Sodelujoče šole so izobraževalne pakete prejele v trajno last in jih bodo lahko po zaključku projekta uporabljali tudi v naslednjih šolskih letih z naslednjimi generacijami učencev.

”Naše zaposlene in upokojence podpiramo pri njihovih prostovoljnih socialnih aktivnostih. Leta 1998 smo v ta namen ustanovili iniciativo MIT (Make an Impact on Tomorrow). Po dvajsetih letih iniciativa beleži poseben rekord, saj je bilo do današnjega dne več kot 4000 Henklovih zaposlenih in upokojencev vključenih v preko 10 000 projektov v vsaj 50 različnih državah,” je zbranim povedala vodja kakovosti, v Henkel Maribor d.o.o., Polona Jalovac-Borovnik, prostovoljka iz Henkla Maribor, ki je podprla projekt. Ob tem je povedala: »Zavedamo se pomena varovanja okolja in vodnih virov ter nujnosti osveščanja mlajših generacij. Zato smo podprli projekt Vodni agenti Podravja in z donacijo omogočili opremiti sodelujoče šole z izobraževalnimi paketi.«

Vodni viri so količinsko omejeni in so vse bolj ogroženi, v prvi vrsti zaradi različnih človekovih dejavnosti. Kot je povedala prof. dr. Tatjana Kikec je zato skrajni čas, da se pričnemo zavedati svojih dejanj in naredimo nekaj za naše okolje. Poznavanje delovanja narave in razumevanje njenih zakonitosti in procesov je ključno za ohranjanje in zaščito okolja in vodnih virov. Zato je nujno potrebno izobraževanje širše javnosti in še zlasti mlajših generacij.

 

Prof. dr. Tatjana Kikec

 

Maribor, 8. november 2018

 

Priloge:

(1) zgibanka Vodni agent

(2) fotografije z dogodka

Z ohranjanjem čiste vode branimo pravico do življenja

V Rogaški Slatini, »Kraljevini vode«, je 5. in 6. Oktobra 2018 potekala IV. Mednarodna konferenca Društva vodna agencija. Konferenco je v Aninem  dvoru svečano otvoril župan občine Rogaška Slatina, mag. Branko Kidrič. V svojem  nagovoru je poudaril, da so v občini Rogaška Slatina prioritetni infrastrukturni projekti,  vendar pa je občina vedno pripravljena podpreti projekte, ki so namenjeni izobraževanju otrok, kot tudi dogodke, ki privabljajo veliko število gostov.

Na konferenci je prisostvovalo 72 udeležencev. Na strokovnem delu konference je sodelovalo 15 udeležencev iz 6 držav: Slovenije, Hrvaške, Madžarske, Srbije, Avstrije in Nizozemske. Posebno zanimiva je bila razprava okrogle mize, na kateri je sodelovalo 6 predstavnikov podjetij, ki so v dinamičnem ozračju predstavili podjetniške prakse, ki s tehnološkimi procesi in končnimi izdelki zmanjšujejo in preprečujejo onesnaženje  vode in vodnih virov.

Naslov  letošnje konference je bil »Vpliv mednarodne komunikacije na vodni odtis«. Udeleženci so s svojimi predstavitvami in razpravami s področja svojega dela in ravnanja z vodo, ponudili popolnoma nove poglede na ta nezadostno poznan koncept. Zato je bil posebno dobrodošel prispevek koordinatorke projekta pri organizaciji Water Footprint Network, gospe Lare Wohler z Univerze Twente na Nizozemskem, ki je v svojem prispevku predstavila metodologijo in rezultate svojega raziskovalnega dela na področju realne potrošnje vode in onesnaževanja vode. Posebno so zaskrbljujoči podatki porabe nerealno velike količine čiste vode pri proizvodnji hrane in proizvodnji tekstila. Ob končnem podatku njenih raziskovanj, da je povprečna količine vode za zadovoljevanje potreb Evropskega prebivalca 4.000 litrov / dan, smo se primorani zamisliti.

Predstavniki javnih vodnih podjetij »Hrvatske vode« in »Vode Vojvodine« so svoje vsebine in izobraževalne programe predstavili kot vpliv na znižanje stopnje ranljivosti živega in zaščitenega sveta okoli nas. Konference so se udeležili tudi predstavniki javnih komunalnih podjetij za vodo in kanalizacijo iz Rijeke, Slavonskega broda in Subotice, ki so ob tej priložnosti poleg strokovnih predstavitev izmenjali izkušnje z mag. Bojanom Piršem, direktorjem OKP Rogaška Slatina.

Zanimiv je bil pristop mag. Karin Kaiblinger iz Dunaja, ki se je konference udeležila kot predstavnica Gutessen consultinga. Dunaj je mesto, ki pridobiva vodo iz Alp, zato imajo prebivalci privilegij pitja čiste izvirske vode. V mestu Dunaj je 900 javnih vodnjakov. Vendar pa je miselnost potrošniške družbe pripeljala do dejstva, da je že sedaj potrebno ozaveščati, motivirati in vzgajati otroke, da ne pijejo vode iz plastenk, ampak da se zavedajo privilegija možnosti pitja zadostnih količin vode iz pipe.

Strokovna sodelavka na projektu Vodni agent, prof. dr. Tatjana Kikec, je predstavila razvoj projekta. Ob tem so bili predstavljeni nekateri uspešni primeri izvajanja projekta  Vodni agent  v osnovnih šolah v Sloveniji in na Hrvaškem, ter primer dobre prakse sodelovanja med javnimi gospodarskimi družbami in šolami. Zlasti je zanimivo, da se je projekt razvijal izven regionalne ravni. Bence Cseke iz  IMRO DDKK Nonprofit d.o.o. iz Madžarske, je predstavil dva trenutno aktivirana evropska projekta: Water agent 003, ki jo financira Višegradski sklad. Drug projekt je Wat.Edu., projekt  ki se financira iz programa Erasmus+, katerega izvajanje se prične v mesecu novembru 2018, skupaj s partnerji iz Madžarske, Grčije in Češke republike. V tem projektu bosta sodelovala tudi Društvo vodna agencija  in I. Osnovna šola iz Rogaške Slatine.

Poseben tematski blok je predstavljala okrogla miza, kjer je bilo v razpravo o inovativnih podjetniških praksah, vključenih več presenečenj, kot npr. vključitev in prenos v živo na Blejsko jezero. Tako je bil na zanimiv način predstavljen ekološki turizem ročnega veslanja Blejskih pletenj.

Mag. Margarita Maruškić Kulaš, direktorica Aquatika – Slatkovodni Aquarium iz Karlovca, je predsedniku Društva vodna agencija, gospodu Jožetu Cvetku, podelila  kupon za ogled Aqvarijuma  za najboljše Vodne agente. Kupon za izlet je namenjen najboljšim udeležencem projekta in zmagovalcem ustvarjalnega natečaja, ki je v fazi postavitve in je namenjen udeležencem projekta Vodni agent.

Uradni del IV. mednarodne konference je bil zaključen z ogledom razstav Aninega dvora,  kar je dodatno popestrilo otvoritveni del programa, kjer so nastopili učenci glasbene šole in otroški pevski zbor iz Rogaške Slatine.

V drugem konferenčnem dnevu 06. oktobra so udeleženci odšli na strokovni voden tematski izlet.

S pomočjo mag. Aljaža Čoha so spoznali z zgodovino Rogaške Slatine, ter si ogledali izvire mineralne vode.

Sledil je ogled Vodne poti Kostrivnica, kamor se zlivajo vode iz Boča, od tu naprej pa do Rogaške Slatine.  Gostitelji g. Jože Strniša, predsednik krajevne skupnosti Kostrivnica in študentki  Ana Erjavec in Lana Dragovan so udeležencem predstavili vodni mlin in njegovo zgodovino. Udeleženci so imeli priložnost primerjati okus mineralne vode “Lenkečka”  z mineralno vodo iz Kraljevega vrelca.

Ogled ribnikov za gojenje sladkovodnih rib z metodo recikulacije vode v Šmarju pri Jelšah je vodil lastnik ribnikov, mag. Danijel Gospić. Obiskovalcem je predstavil celoten proces proizvodnje gojenja rib, ter odgovoril na številna zanimiva vprašanja glede recikulacije vode, vse od ideje do delovanja tehnologije v praksi.

Zaključna misel udeležencev ob koncu konference je bila, da se moramo naučiti spoštovati Njeno Veličanstvo – Vodo. Začenjamo pri ozaveščanju in izobraževanju otrok, ki so najboljši multiplikatorji idej do širše skupnosti. Z ohranjanjem čiste vode branimo pravico do življenja.

 

Majda Adlešić, programski vodja Društva vodna agencija